Jullie trouwdag dag laten fotograferen zoals de dag wordt beleeft? Knallende betekenisvolle beelden met emoties die er van afspatten? Dan ben je hier aan het goede adres!

Alegemene Voorwaarden

DuPho.
A
lgemene voorwaarden
van DuPho.
1.
Definities
I
n deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw
, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische
w
erken op
één lijn
kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging
en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
2.
Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes,
o
pdrachtbevestigingen
en
mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden
zijn
afgeweken.
3
.
Vergoeding
3
.1
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen,
bepaalt de Fotograaf
eenzi
jdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
wordt
met de
omvang en de
reikwijdte
van het door de Wederparti
j gewenste gebruik
van het werk.
3
.2
Noodzakelijke kosten en/of meerwerk
dienen
door de Wederpartij
te worden
vergoed
.
4
.
Factuur en betaling
4
.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2
Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de
in 4.1
bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij
de wettelijke rente te vermeerder
e
n met 2%
verschuldigd over het factuurbedrag
.
4.3
Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
daaronder
begrepen, dan komen alle kosten
die de Fotograaf
ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening
van de Wederpartij
.
4.4
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitsta
ande factuur van de Fotograaf nog niet
heeft
voldaan
.
5
.
Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk
/per mail
aan
de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
o
nevenredige
schade voor de Wederpartij zou leiden.
6
.
Opdracht
6.1
De Fotograaf heeft het recht
om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2
Wijzigingen in de opdracht door de Wed
erpartij om welke reden dan ook
, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen
door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd
na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
welk mo
ment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de
overeengekomen vergoeding
. Ingeval van annulering is de niet
-
professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid va
st te stellen deel van de
vergoeding
waarbij rekening
wordt gehouden met de
reeds verrichte werkzaamheden.
7
.
Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
8
.
Licentie
8
.1
Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend
schriftelijk
/per mail
en voorafgaand verleend in de vorm van een
licentie zoals
die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte
en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8
.2
Indien omtrent de omvang van de lice
ntie niets is bepaald, geldt dat deze
nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
 
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoe
ld.
8
.3
Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
en
v
alt
niet onder het in artikel
8
.2 genoemde exploitatierecht.
8
.4
Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te d
ragen aan derden behoudens voorafgaande s
chriftelijke
toestemming van de
Fotograaf.
8
.5
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub
-
licenties te verlenen aan derden.
9
.
Inbreuk op auteursrecht
9
.1
Elk gebruik van een Fotografisch
werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9
.2
Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding
voor een
dergelijke
vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke koste
n).
10
.
Naamsvermelding
en Persoonlijkheidsrechten
10
.1
De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
worden opgenomen.
10.2
De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform
artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10
.3
Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
p
ersoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, w
a
aronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen o
p vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerecht
e
lijke kosten).
1
1
.
Aansprakelijkheid en rechten van derden
11
.
1
De Fotograaf
is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
Licentie te verlenen.
11
.2
De Fotograaf
is jegens
de Wederpartij
niet aansprakelijk voor aanspraken van
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
t
enzij
er
sprake is van
grove schuld of opzet aan de zijde van
de Fotograaf
.
11
.3
De aansprakelijkheid van
Fotograaf
is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
f
actuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
tot de hoogte van
de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11
.4
Indien derden jegens de
Fotograaf
en/of
Wederpartij
een vordering
aankondigen of
aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij
en de
Fotograaf
in
on
derling overleg vastste
llen of zij daartegen verweer
voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
12
.
Faillissement/
surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of
surseance
van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
licentie te beëindigen
.
13
.
Rechts
-
en forumkeuze
13
.1
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
13
.2
Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
DuPho. | Dutc
h Professional Photographers
Piet Heinkade 181
-
K
1019 HC Amsterdam
©
DuPho. A
ugustus 2016
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder
nummer
66/2016

Privacy Statement

Privacy beleid Raziëls

Raziels Raziels, gevestigd aan Stadseiland 100 8243 HV Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.raziels.nl Stadseiland 100 8243 HV Lelystad +31320231720

Sylvia de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Raziels Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Raziels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Raziels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Raziels neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raziels) tussen zit. Raziels gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Raziels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Raziels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Raziels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Raziels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Raziels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raziels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Raziels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Raziels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Neem hier met ons contact op.